Admission

Facility Operations Specialist

Kinnisvarahaldur, tase 5, kutseõpe, 1 a.

Õpingute sihtrümaks on keskharidusega õppija, kellel on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või sellele vastavad kompetentsid.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine ja töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidus ja vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või sellele vastavad kompetentsid.Õppeaeg1 aasta

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam kooli õppekorralduseeskirjas reguleeritud korras.

Kinnisvarahaldur, tase 5, kutseõpe, 1 a. Fail
Õppekava PDF
Rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF