Vastuvõtt

Vastuvõtueeskiri


Tallinna Kopli Ametikooli vastuvõtueeskiri


Uute õpilaste vastuvõtt toimub kooskõlas Kutseõppeasutuse seaduse § 25 lg  1-8 kohaselt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt etteantud riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtade arvu alusel. RKT koolituskohtade arvud on määratud ministri käskkirjaga.

 1. Vastuvõtukomisjon kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga igaks õppeaastaks.
 2. Õppima võetakse põhihariduseta, põhiharidusega ja keskharidusega isikuid.
 3. Õigus esitada avaldus kooli astumiseks on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elavatel isikutel.
 4. Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile:

  - Avaldus (täidab kohapeal või elektroonselt)
  - Haridust tõendava dokumendi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  - Passi või ID-kaardi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  - 1 foto 3x4cm
  - Alla 18-aastatstel õpilaskandidaatidel lapsevanema nõusolek (vastav blankett)
  - Eestis elava välismaalase dokument alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta (kohapeal tehakse koopia originaalist)
 5. Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse esitamise päeval vastuvõtuavalduste registreerimise registrisse.
 6. Ehitus; energeetika ja automaatika; aiandus; turismi-, toitlustus–ja majutusteenindus õppekavarühmade (ÕKR)õpilaskandidaadid läbivad kooli astumisel vestluse.
 7. Disain ja käsitöö ÕKR õpilaskandidaadid läbivad erialase töökatse ja vestluse.
 8. Komisjoni otsused protokollitakse ja tehakse teatavaks õpilaskandidaatidele.
 9. Vastuvõetud õpilased arvatakse direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja alates uuest õppeaastast.
 10. Täiendav vastuvõtt toimub vabade koolituskohtade olemasolul.
 11. Täiendava vastuvõtu õpilaskandidaat esitab kooli astumiseks dokumendid vastavalt punktile 1.4.
 12. Täiendava vastuvõtu komisjoni otsus tehakse teatavaks õpilaskandidaadile viie tööpäeva jooksul.

Uute õpilaste vastuvõtt toimub kooskõlas Kutseõppeasutuse seaduse § 25 lg  1-8 kohaselt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt etteantud riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtade arvu alusel. RKT koolituskohtade arvud on määratud ministri käskkirjaga.


 1. Vastuvõtukomisjon kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga igaks õppeaastaks.
 2. Õppima võetakse põhihariduseta, põhiharidusega ja keskharidusega isikuid.
 3. Õigus esitada avaldus kooli astumiseks on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elavatel isikutel.
 4. Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile:

  - Avaldus (täidab kohapeal või elektroonselt)
  - Haridust tõendava dokumendi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  - Passi või ID-kaardi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  - 1 foto 3x4cm
  - Alla 18-aastatstel õpilaskandidaatidel lapsevanema nõusolek (vastav blankett)
  - Eestis elava välismaalase dokument alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta (kohapeal tehakse koopia originaalist)
 5. Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse esitamise päeval vastuvõtuavalduste registreerimise registrisse.
 6. Ehitus; energeetika ja automaatika; aiandus; turismi-, toitlustus–ja majutusteenindus õppekavarühmade (ÕKR)õpilaskandidaadid läbivad kooli astumisel vestluse.
 7. Disain ja käsitöö ÕKR õpilaskandidaadid läbivad erialase töökatse ja vestluse.
 8. Komisjoni otsused protokollitakse ja tehakse teatavaks õpilaskandidaatidele.
 9. Vastuvõetud õpilased arvatakse direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja alates uuest õppeaastast.
 10. Täiendav vastuvõtt toimub vabade koolituskohtade olemasolul.
 11. Täiendava vastuvõtu õpilaskandidaat esitab kooli astumiseks dokumendid vastavalt punktile 1.4.
 12. Täiendava vastuvõtu komisjoni otsus tehakse teatavaks õpilaskandidaadile viie tööpäeva jooksul.