Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2021.a ESF.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.10.2021 kehtestatud täiendavatest kontrollmeetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, jõustuvad uued piirangud täienduskoolituses:

  • Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust esitades kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
  • Negatiivse testimise tõendiga koolitusel kontaktõppes osaleda ei ole võimalik.

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 


2021.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Ettevõtluskoolitus

234 ak/t (156 ak/t kontaktõpe, 78 ak/t iseseisev töö) eestikeelne

Grupi suurus: 15 inimest

Lektorid: Martin Toding, Marge Kriisa, Ants Kuningas, Kaspar Kaugija, Aevar Valdas.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ja isikukaitsevahendid.

Õppe alustamise nõuded: Õppe alustamise eelduseks on põhihariduse olemasolu ning Microsoft Office programmide kasutusoskus elementaartasemel.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursuse jooksul peavad õpilased koostama vähemalt kolm iseseisvat tööd, mis seonduvad otseselt äriplaani koostamisega:

  1. majanduskeskkonna kirjeldus, oma äriidee kirjeldus koos planeeritavate toodete/teenustega;
  2. turundusplaan;
  3. finantsplaan.

Kursus lõpeb äriplaani kaitsmisega.


Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppekava - Ettevõtluskoolitus .PDF

Ajakava - Ettevõtluskoolitus .PDF