Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

LISAVASTUVÕTT

Järgmistele õppekavadele saab esitada avaldusi veel kuni 31.augustini või õppekohtade täitumiseni.

 • Sisetööde elektik 3a (õppekeel: eesti keel)
 • Kinnisvarahooldus 3a (õppekeel: eesti keel)
 • Kinnisvarahooldaja 2a (õppekeel: eesti keel)
 • Kinnisvarahaldur 1a 6kuud (õppekeel: eesti keel)
 • Maaler 1a (õppekeel: eesti)
 • Veevärgilukksepp 1a (õppekeel: vene keel)
 • Puhastusteenindaja-juhendaja 6 kuud (õppekeel: vene keel)

Info käsitöö õppesuuna erialade lisavastuvõtu kohta avalikustatakse 23.08 kooli kodulehel ja www.sais.ee
Rohkem infot tel. 66 44 670

Vastuvõtt on lõppenud erialadele:

 • Sisetööde elektrik 3a (vene õppekeelega põhikooli lõpetanutele)
 • Hoone tehnosüsteemide ehitus 3a (vene õppekeelega põhikooli lõpetanutele)
 • Abiaednik 2a (HEV)
 • Puhastusteenindaja abiline 2a (HEV)

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas


Veevärgilukksepp (1 aasta)

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe 1 a.
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine, töökohapõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Õpe algab novembris 2022.

 

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppija omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ kutseeksami.
Veevärgilukksepa õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe, 1 aasta. Fail
Õppekava PDF
Põhiõpingute moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF